Noteikumi un nosacījumi


Nosacījumi par preču atgriešanu

Saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru Kabineta noteikumiem Nr. 207 „Noteikumi par distances līgumu”, klientam ir tiesības lauzt līgumu 14 kalendāra dienu laikā un atgriezt internetveikalā iegādāto preci atpakaļ pārdevējam.

Latvijas Republikas likuma „Par patērētāju tiesību aizsardzību” 12. panta 6. daļā ir noteikts, ka patērētājs ir atbildīgs par preces saglabāšanu un kvalitāti preces atgriešanas tiesību perioda laikā. Eko Tech IK (kā ekotech internetveikala īpašnieks) patur sev tiesības atteikt pircējam preču atgriešanas tiesības vai kompensācijas saņemšanas tiesības gadījumā, ja iztrūkst preces oriģinālais iepakojums vai tas ir būtiski bojāts, ir bojāts vai iztrūkst oriģinālais preces marķējums, ir bojātas vai iztrūkst plombas uz preces, tiek konstatētas nevērīgas izturēšanās pēdas, piemēram, skrambas un līdzīgi defekti.

Lai noformētu pieteikumu par atteikšanos no preces, ir nepieciešams aizpildīt preču atteikuma veidlapu.

Ja pircējs no preces atsakās, maksa par piegādi netiek atmaksāta. Internetveikals ekotech.lv neuzglabā pirkuma līgumu kopijas.

Garantijas nosacījumi

Attiecībā uz visām precēm, kas ir iegādātas internetveikalā ekotech.lv, ir spēkā ražotāja garantija, kas ir norādīta preces (izstrādājuma) aprakstā.

Garantijas pamats ir oriģināls pirkumu apliecinošajam dokumentam (čekam, rēķinam) vai pavaddokumentam, uz kura ir norādīts darījuma datums, izstrādājuma nosaukums un sērijas numurs vai uz izstrādājuma norādītais preces kods. Garantijas termiņš tiek skaitīts no darījuma veikšanas dienas.

Garantija ir spēkā pie nosacījuma, ka izstrādājums ir izmantots tikai tam paredzētajos apstākļos un ar to savietojamās iekārtās.

Garantija neattiecas uz kalibrēšanu, apkalpošanu, tīrīšanu, preces sākotnējā stāvokļa atjaunošanu un tādu defektu novēršanu, kurus izraisa uz izstrādājuma, tā iepakojuma vai lietošanas instrukcijā norādīto ekspluatācijas, uzglabāšanas un transportēšanas noteikumu un nosacījumu neievērošana.

Garantija neattiecas uz kaitējumu, kas ir radies transportēšanas laikā pēc izstrādājuma nodošanas pircējam, nepareizas programmatūras uzstādīšanas rezultātā vai izstrādājuma izmantošanas tam neparedzētiem mērķiem rezultātā. Garantija tāpat nesedz regulāras lietošanas izraisītu normālu izstrādājuma detaļu vai daļu nolietojumu un no funkcionalitātes skatupunkta nebūtiskus izstrādājuma defektus (skrambas, u.c.).

Garantijas darbība var tikt pārtraukta šādos gadījumos:

 1. ja tiek konstatēti mehāniski bojājumi, kas ir radušies klienta vainas dēļ;
 2. ja tiek konstatēti bojājumi, kuru rašanās cēloņi nav atkarīgi no ražotāja un pārdevēja:
  • bojājumi, ko izraisa svešķermeņu, vielu, šķidrumu, kukaiņu, u.c. iekļūšana produktā;
  • bojājumi, kas ir radušies dabas stihiju, zibens vai ugunsgrēka rezultātā;
  • bojājumi, ko izraisa elektrotīkla defekti vai sprieguma izmaiņas, komunikāciju parametru neatbilstība, kabeļtīklu parametru neatbilstība un citi sadzīves faktori;
 3. ja izstrādājums tiek izmantots tam neparedzētiem mērķiem;
 4. ja iztrūkst oriģināli dokumentiem, kas apliecina izstrādājuma pirkšanas faktu, vai arī ja šajos dokumentos ir ieviestas patvaļīgas izmaiņas vai labojumi;
 5. jebkādu bojājumu gadījumā, ja tiek konstatēts garantijas plombas, sērijas numura, oriģinālā marķējuma uz izstrādājuma korpusa bojājuma vai neesamības fakts, iekļūšana izstrādājuma iekšpusē vai izstrādājuma ārējā izskata izmainīšana;
 6. gadījumā, ja izstrādājums ir akumulatoru baterija (AKB) un tā atteice vai funkcionēšanas nominālo parametru pārkāpšana ir radusies šādu iemeslu dēļ:
  • AKB ir uzlādēts ar nepareizas vai nesavietojamas iekārtas palīdzību;
  • AKB ir saņēmis triecienu vai ir nokritis;
  • AKB atteici izraisījis pārspriegums;
  • AKB ir pakļauts slodzei, kas pārsniedz nominālo;
  • AKB ir ticis pakļauts īssavienojumam;
  • AKB ir izmantots tehniski defektīvā vai nesavietojamā iekārtā;

Garantijas laušana ir pārdevēja kompetencē un izriet no garantijas nosacījumiem.

Klients apņemas informēt pārdevēju par izstrādājuma defektu rašanos pie pirmās izdevības.

Klients apņemas nodot pārdevējam defektīvo izstrādājumu kopā ar pirkumu apliecinošo dokumentu un detalizētu problēmas vai pretenziju aprakstu.

Pārdevējs neveic garantijas preču transportēšanu un neapmaksā pasta izdevumus, ja attiecībā uz šo jautājumu nav slēgta iepriekšēja vienošanās.

Ja garantijas preces remonts nav iespējams, tad prece tiek nomainīta ar jaunu vai līdzvērtīgu.

Pārdevējs nodrošina izstrādājuma nomaiņu 30 dienu laikā no dienas, kad defektīvais izstrādājums ir ticis piegādāts pārdevējam.

Ja izstrādājuma remonts vai nomaiņa nav iespējama, tad pārdevējs atmaksā izstrādājuma cenu.

Attiecībā uz garantijas sniegšanas jautājumiem lūdzam sazināties ar mums.

Citi nosacījumi

Internetveikalā ekotech.lv apskatāmajām precēm un cenām ir informatīvs raksturs. ekotech.lv sniegtās informācijas izmantošana neizraisa juridiskas saistības starp internetveikala apmeklētājiem un tā veidotājiem.